ที่ รายละเอียด
1 ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สพป.เชียงราย เขต 4