ที่ รายละเอียด
1 นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ และทุกเทศกาล
2 รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ตามนโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ และทุกเทศกาลพร้อมทั้ง เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
3 นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565