ที่ รายละเอียด
1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น)
3 ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4 รายงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 และตามแผนปฏิบัติราชการ
6 มาตรการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก