ที่ รายละเอียด
1 ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้่นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น)