# แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2565)