อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

# บทบาท อำนาจหน้าที่
1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546