ที่ รายละเอียด
1 สถิติสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2 ข้อมูลเชิงสถิติ การขอคัดลอกสำเนา ก.พ./ก.ค.ศ.16
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 สรุปสถิติการให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตร ประจำปีงบประมาณ 2565
6 สถิติข้อมูลการขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อประกอบการยื่นต่อสถาบันการเงิน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)