ที่ รายละเอียด
1 ข้อมูลเชิงสถิติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐและบัตรข้าราชการ
2 ข้อมูลเชิงสถิติ การขอปรับปรุง เพิ่มสิทธิ ค่ารักษาพยาบาล
3 ข้อมูลเชิงสถิติ การขอคัดลอกสำเนา ก.พ./ก.ค.ศ.16
4 ข้อมูลเชิงสถิติการขออนุญาตผ่อนผันทหาร/การลาทุกประเภท/การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี
6 ข้อมูลเชิงสถิติ สวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / สวัสดิการเงินกู้
7 ข้อมูลเชิงสถิติ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
8 ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้ห้องประชุม
9 ข้อมูลเชิงสถิติ การมารับบริการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
10 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร
11 ข้อมูลเชิงสถิติ การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและการทำงาน
12 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา
13 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา