...
...

ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงราย เขต 4


ข่าวรอบรั้วโรงเรียนในสังกัด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ อำเภอเชียงของ ผลการแข่งขันตามรายการดังต่อไปนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

เหรียญทอง  ลำดับที่ 5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

เหรียญทอง   ลำดับที่ 7 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

เหรียญเงิน   ลำดับที่ 4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนที่เป็นตัวแทนทุกคนและครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะห้องเรียนออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 4

...
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy)
...
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
...
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
...
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์
...
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)