...
...

ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงราย เขต 4


ข่าวรอบรั้วโรงเรียนในสังกัด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะห้องเรียนออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 4

...
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy)
...
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
...
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
...
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์
...
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)