...

ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงราย เขต 4


ข่าวรอบรั้วโรงเรียนในสังกัด

...
ร่วมเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย

โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม นำโดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นวันครบรอบ 106 ปี วันธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกโอกาสที่รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีธงชาติ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 

และกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้
🔴สีแดง หมายถึง ชาติ คือ ประชาชน
⚪️สีขาว หมายถึง ศาสนา
🔵สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ธงชาติไทย เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและรัดร้อยคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อลอมความสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจความเป็นชาติ ก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาชาติไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะห้องเรียนออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 4

...
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy)
...
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3
...
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
...
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์
...
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)