...
...

ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงราย เขต 4

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและการใช้งานระบบ CSS Online Platform ชุดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโดยความร่วมมือขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต4 มอบหมายให้ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เเละนางสาวเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและการใช้งานระบบ CSS Online Platform ชุดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโดยความร่วมมือขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ สพฐ. เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยและภัยพิบัติของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยรอบด้าน ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ ผู้บริหารทางการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) รวมจำนวนกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมแสน โฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

...
การประชุม และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2025 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2025 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายโย  ใจวงศ์ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านบุญนาค อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

...
การวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 4 บ้านเรียน ณ ห้องประชุม ดร.อัครเดช ยมภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย


ข่าวรอบรั้วโรงเรียนในสังกัด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
จัดบูธสินค้าและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

    วันที่ 1-3 เมษายน 2567 โรงเรียนริมโขงวิทยา นำโดยนายพิรุณ โท่นขัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยา มอบหมายให้นางศิริธนัญญา โท่นขัดและนายวุฒิชัย ยอดบุญเรือง เป็นตัวแทนกลุ่มวิสหกิจชุมชน กลุ่มไทลื้อคิดส์ จัดบูธสินค้าและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สื่งทอตามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะห้องเรียนออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 4

...
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy)
...
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
...
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
...
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านระบบออนไลน์
...
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)