CRI4 NEWS

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและการใช้งานระบบ CSS Online Platform ชุดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโดยความร่วมมือขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต4 มอบหมายให้ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เเละนางสาวเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและการใช้งานระบบ CSS Online Platform ชุดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโดยความร่วมมือขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ สพฐ. เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยและภัยพิบัติของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยรอบด้าน ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ ผู้บริหารทางการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) รวมจำนวนกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมแสน โฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

...
การประชุม และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2025 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2025 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายโย  ใจวงศ์ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านบุญนาค อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

...
การวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 4 บ้านเรียน ณ ห้องประชุม ดร.อัครเดช ยมภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม โดยมี ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

...
การลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของเยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน (โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา))

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของเยี่ยมบ้านให้แก่เด็กหญิงวิชญาดา บุญทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 6 บ้านทรายกาด ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย