CRI4 NEWS

...
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 มิถุนายน 2566  ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี โรงเรียนบ้านกระแล โรงเรียนบ้านแม่เปา โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ และโรงเรียนบ้านเวียงหวาย