CRI4 NEWS

...
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯพร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ด้านการส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับคณะติดตามจาก สพฐ นำโดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษาสำนักวิชาการและมาตรฐาน และคณะ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning: AfL) ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และนางบุญญาธิดา ท้วมจันทร์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) เป็นวิทยากร วันที่ 31 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning: AfL) ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และนางบุญญาธิดา ท้วมจันทร์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) เป็นวิทยากร วันที่ 30 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4