CRI4 NEWS

...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอเวียงแก่น

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 4 และดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอเวียงแก่นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.ฟ้าไทยงามและศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก)

...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอเทิง 1

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมดุลย์  เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์และนางสาวประภัสสร  ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  อำเภอเทิง 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่  โรงเรียนบ้านดอนแยง โรงเรียนบ้านขุนห้วยโรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย และโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอขุนตาล

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นางสุมาริกา  จิรกาลนุกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอขุนตาล วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) โรงเรียนบ้านชมภู โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง และโรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอพญาเม็งราย

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายกฤษฏิ์  การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางไพรฑูลย์  สายโท และนางสาวลักษมณ  มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอพญาเม็งราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี โรงเรียนบ้านแม่เปา โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา และโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา