CRI4 NEWS

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD:Education for Sustainable Development) สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566  โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง คณะศึกษานิเทศก์ นางสาวธิติมา  เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 นางกัณชพร  อินตั๋น ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) นางกรรณิการ์ จรัลอารีกุล ครูโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง และนางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เป็นวิทยากร วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนัก    และความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD:Education for Sustainable Development) สำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566   โดยมี นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง คณะศึกษานิเทศก์ นางกัณชพร  อินตั๋น ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) นางกรรณิการ์ จรัลอารีกุล ครูโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง และนางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เป็นวิทยากร วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ (นักเรียน) "เด็กดียุค 4.0" โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา 2566 (ระดับภาคเหนือ)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ (นักเรียน) "เด็กดียุค 4.0" โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา 2566 (ระดับภาคเหนือ) ณ สำนักงานเขตพื้นทีาการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน

...
นิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน และการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อ Chiangrai My Hometown

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้

ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย

นางสาวลักษมณ  มุงเมือง และนางสาวประภัสสร  ฟังช้า ศึกษานิเทศก์

นิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน และการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อ Chiangrai My Hometown วันที่ 19 กรกฎาคม  2566 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า และโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง) อำเภอเทิง

...
การออกนิเทศติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหาน โรงเรียนบ้านหนองเตา และโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง