CRI4 NEWS

...
กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียนบูรณาการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในห้องเรียนบูรณาการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมี ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง นายโย  ใจวงศ์ นางสาวประภัสสร  ฟ้งช้า ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี​ ดร.ดารณีย์​ พยัคฆ์กุล​ อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ​ เป็นนักวิจัยโครงการเข้าร่วมสังเกตการณ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเรียนต้นแบบโรงเรียนชุมขนบ้านต้าตลาด อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

...
การประกวดกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสังคม  ณ น่าน และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
กิจกรรม “วันเกียรติยศ” การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันเกียรติยศ” การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4