CRI4 NEWS

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนม่วงยาย โรงเรียนบ้านไตรมิตรโรงเรียนบ้านหนองเตา โรงเรียนบ้านห้วยคุ และโรงเรียนบ้านห้วยหาน

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ   การศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด โรงเรียนบ้านปล้องส้าน และโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) โรงเรียนบ้านตีนเป็ดโรงเรียนต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี                    โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านดอนไชย โรงเรียนบ้านบุญนาค และโรงเรียนบ้านดอนแยง

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 2๓ มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านสันทรายมูล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง โรงเรียนบ้านร่องแช่

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านปล้องใต้ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ โรงเรียนบ้านก๊อ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านดอนดินแดง โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน และโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการ ดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 25 มกราคม  2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกุล) โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) และโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 25 มกราคม  2567 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน และโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 25 มกราคม  2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์” และโรงเรียนบ้านหนองเสา

...
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567วันที่ 22 มกราคม 2567ณ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา” โรงเรียนบ้านขอนซุง โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง โรงเรียนหนองแรดวิทยา