CRI4 NEWS

...
การรับมอบทุนการศึกษาร่วมเสริมเติมฝัน แบ่งปันน้ำใจปีที่ 20

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงรายเขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาร่วมเสริมเติมฝัน แบ่งปันน้ำใจปีที่ 20 โดยมีนักเรียนได้รับทุนกา่รศึกษาจากคณะผู้มอบทุนการศึกษาโครงการร่วมเสริมเติมฝัน แบ่งปันน้ำใจ จำนวน 336 ทุน ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ โรงเรียบรรพตวิทยา , โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลวิทย์) โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา , โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด และโรงเรียนบ้านบุญนาค ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต 4

...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา และการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4