ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

ในวัน จันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม นำโดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม และคณะครู ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาจากการทำโครงงานคุณธรรมและนำไปสู่การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้รอบตัวได้ตลอดเวลา เป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้

...
โครงการฝึกทักษะอาชีพ สืบทอดอาชีพ สืบสานวัฒนธรรม

โครงการฝึกทักษะอาชีพ สืบทอดอาชีพ สืบสานวัฒนธรรม

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นางศิริขวัญ  เตจ๊ะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดทำโครงการฝึกทักษะอาชีพ ทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อสืบทอดอาชีพในชุมชน สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปู่ย่าตายาย โดยมีวิทยากรจากกลุ่มสัมมาชีพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) บ้านห้วยลึก

       ทางโรงเรียนบ้านห้วยลึกขอขอบพระคุณกลุ่มสัมมาชีพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) บ้านห้วยลึก มา ณ โอกาสนี้
ภาพ : ศิริขวัญ  ข่าว : จักรินทร์

...
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement : PA ปีงบประมาณ 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement : PA ปีงบประมาณ 2566

     โรงเรียนบ้านห้วยลึกยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามข้อตกลงฯ ประกอบด้วย นายพิษณุ  พลอยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก นางกชพรรณ  รวมจิตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์  นายธีระพล  โพธิ  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านห้วยลึก โดยเป็นการประเมินสภาพจริงในห้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนางานในหน้าที่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
ภาพ : จินดา  ข่าว : จักรินทร์

...
การประเมินผลพัฒนามาตรฐานข้าราชการครู (Performance Agreement:PA) ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement:PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดยนายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ประธานกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก.... นายธีระพล โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ และ นางสาวเพ็ญศิริ กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการ ทางโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น