ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ(ปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน)
...
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement:PA) ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กันยายน 2666 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง พร้อมด้วย
นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
และนางสาววรัญญา ถาหมี ครูโรงเรียนบ้านห้วยซ้อ เป็นคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(Performance Agreement:PA) ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

...
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ขยะแปลงร่าง สร้างคุณธรรม

นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครู และนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๘๑ คนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ขยะแปลงร่าง สร้างคุณธรรม ด้วยการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกให้กับนักเรียนโดยมี ผอ.พัชราภรณ์ ธรรมรัตนพงษ์ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง และคณะฯ จากเรือนจำอำเภอเทิง และภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนตำบลหงาว เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านบุญนาค ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายทางโรงเรียนบ้านบุญนาคขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง มาณโอกาสนี้