ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

           โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี นำโดยท่านผอ.วิวาลักษณ์ เพลา ร่วมกันกับคณะครู ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. โดยให้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10

...
การเข้าร่วมการอบรม ESD : Education for Sustainable Development สำหรับครูปฐมวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

การเข้าร่วมการอบรม ESD : Education for Sustainable Development สำหรับครูปฐมวัย

       คุณครูสุภาพร  สันธิ ครูระดับชั้นปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development) สำหรับครูปฐมวัย โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ (โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม) สพป.ชร 4

...
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566

        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2566 ในวัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สนามโรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จึงแต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุม ลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

1. นายพล ฐานะกอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นางอรุณี แก้วเทพ ครูชำนาญการพิเศษ

3. นางเตือนใจ นันท์โภคินวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ

4. นางสาวศิราพร สิทธิภารัตน์ ธุรการโรงเรียน

        มีหน้าที่ นำคณะลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 24 นาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้ ลูกเสือ - เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ