ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) รับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  คณะเจ้าหน้าจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นำโดย

 1.นายวิทยา  ไชยปันดิ  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

 2.นางสาวจสิริณัฐ  ไชยชนะ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน         

 3.นายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 4.นางสาวชนกมล  แสนขุน  เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัติงาน

ได้เข้าตรวจเยี่ยม และนิเทศ การเตรียมความพร้อมในเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)