ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ "คนไทยมีงานทำ" ผ่านแพลตฟอร์ม

โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ "คนไทยมีงานทำ" โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทํา” https://smartjob.doe.go.th รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน

แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสําหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวบตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

www.obec.go.th และ https://smartjob.doe.go.th  สายด่วน 1506 กด 2

...
อบรมโครงการการป้องกันการจมน้ำ การช่วยฟื้นคืนชีพขี้นพื้นฐาน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลบ้านพระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

ได้จัดทำโครงการการป้องกันการจมน้ำ การช่วยฟื้นคืนชีพขี้นพื้นฐาน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือ

ป้องกันการจมน้ำ และสามารถใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยเมื่อประสบเหตุ