ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ นำโดย นางลัดดา  ศรีวรรณ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ร่วมกัน ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา พัฒนาโรงเรียน (ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล , ปรับปรุงโรงอาหาร และ สร้างหลังคาทางเชื่อมอาคาร) ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

...
หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2567  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ขอขอบคุณ นางสาวสิริณัฐ  ไชยชนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  และนายอิทธิกร  โปทา เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมทั้ง       นายประวิตร  มูลย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม เข้ามาติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี   ณ ห้อง USO NET โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)