โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2566
โพสเมื่อ 2 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดยนายอุเทน แก้วหลวง ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และขอขอบพระคุณ ร.ต.ต.ชูชาติ ภิวงค์ วิทยากรและคณะ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ถือเป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียน มุ่งส่งเสริม รู้จักระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.322618550145347