Leanning Coach
โพสเมื่อ 15 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566  นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน ผู้อำนวยการ โรงเรียนริมโขงวิทยา มอบหมายให้ครูอนุวัฒน์ ธรรมวงค์  ครูพงษ์พัทธ์  กาบกรณ์  และ ครูจิรายุส ยามาโมโต้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูให้เป็น Learning coach ตามโครงการ พัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Leanning Coach ผ่านการจัดการ เรียนการสอนแบบ Active Leaning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21