บุคคลากรอบรมการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก
โพสเมื่อ 19 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

        ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการจัดอบรมเรื่องการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัด สพฐ. กลุ่มการขยายผลจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์เครือข่าย HECE โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนบ้านผาแลได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๓ คน คือ นางสาวจันทร์ศิริ ช่างเขียน นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุล และ นายวรากร ทะนันชัย การอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการให้ครูนำความรู้เกี่ยวกับการหารายได้ (earn) การใช้จ่าย (save) การออมเงิน (spend) และการบริจาค (donate) ที่เป็นหลักการใช้เงินอย่างชาญฉลาดสมัยใหม่ มาขยายผลสู่นักเรียนในสังกัด