การประเมินผลพัฒนามาตรฐานข้าราชการครู (Performance Agreement:PA) ประจำปี 2566
โพสเมื่อ 25 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement:PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดยนายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ประธานกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก.... นายธีระพล โพธิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ และ นางสาวเพ็ญศิริ กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการ ทางโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น