ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ 28 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ในวันอังคาร ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ทางโรงเรียนบ้านผาแลได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนบ้านผาแล ขอขอบพระคุณ นายประวิตร  มูลย่อง  ผอ.โรงเรียนบ้านผาแล นายมารุต  ลือชา

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทรายทอง   และ นางสาวลลิดา  กองกรม  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทรายทอง  ที่ได้มาเป็นกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน  PA. และให้คำชี้แนะอย่างเป็นกัลยาณมิตร