ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โพสเมื่อ 28 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต 4