ประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement) PA
โพสเมื่อ 29 กันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเสา ได้รับการประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement) (PA) จากคณะกรรมการการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ