ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)
โพสเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)  ณ โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)