รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)
โพสเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายวชิระ ใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา /                          

พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโฑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประธานคณะกรรมการ 

พร้อมด้วย นางผกาพรรณ์ วงค์จา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) นายพงศ์พันธ์  ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

และนายสุทธิวัฒน์ทิพย์โชติ  นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจอมสวรรค์โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง