จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
โพสเมื่อ 31 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายนิรุท รุ่งรุจี ผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) โดย 4 ฝ่ายงาน งานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย นำมาประยุกต์ใช้ในปีการศึกษาต่อไป และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพครู สู่คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สูงสูดแก่ผู้เรียน