ITA
โพสเมื่อ 13 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต 4 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566