ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
...
นายมรกต อนุเคราะห์

ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4

ประธานกรรมการ

...
นางขวัญจิรา จำปา

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

...
นายทวี ผิวผ่อง

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

...
นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

...
นายจำนง ฟูเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

...
นายกฤษฎา บุญเกตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

...
นายสะอาด ฟองอินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

...
นายบุญชม ยะแสง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

...
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ

อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ก.ต.ป.น.