เกียรติบัตรออนไลน์

รายการ
เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2567 (การจัดทำข้อมูลรายบุคคล (DMC) 25 พฤษภาคม 2567

เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ

เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ และการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำผาคอก ผางาม อ.เชียงชัย

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การจัดทำข้อมูลรายบุคคล (DMC) ประจำปี พ.ศ. 2566

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเวียงแก่น (นักเรียน ครู)

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเวียงแก่น (กรรมการ)

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเทิง 2 (นักเรียน ครู)