ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เลขที่ 17 หมู่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

0-5379-5431

cri4@cri4.go.th

0-5379-6139

เพจ สพป.เชียงราย เขต 4

ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หมายเลขภายใน)

ต่อ 112 : ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

ต่อ 113 : นายสมดุลย์ เจริญสุข

ต่อ 118 : นายสมพงษ์ บุตรวัน

ต่อ 124 : จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

ต่อ 108 : หน้าห้อง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

ต่อ 101 : กลุ่มอำนวยการ

ต่อ 104: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ต่อ 105: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ต่อ 102 ,106: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ 115: งานพัสดุ ครุภัณฑ์

ต่อ 107: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ต่อ 114: หน่วยตรวจสอบภายใน

ต่อ 116: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อ 117: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

ต่อ 120: กลุ่มนโยบายและแผน

ต่อ 110: ห้องประชุมภูชี้ฟ้า

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
...