ช่องแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม ชมเชย และ เสนอแนะ

ช่องแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม
ชมเชย และ เสนอแนะ

คำแนะนำ:

1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail)
ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไป

2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

3. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงผ่าน Line notify