ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

# โรงเรียน
1 บ้านห้วยโป่ง
2 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
3 ชุมชนบ้านต้าตลาด
4 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
5 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
6 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี'
7 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
8 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
9 บ้านพญาพิภักดิ์
10 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
11 บ้านชมภู
12 บ้านป่าแดงห้วยหลวง

# โรงเรียน
1 อนุบาลตาดควัน
2 บ้านใหม่สุขสันต์
3 บ้านใหม่โชคชัย
4 บ้านเวียงหวาย
5 บ้านหนองบัวคำ
6 บ้านหนองเสา
7 สันสะลีกวิทยา
8 บ้านป่าม่วง
9 บ้านแม่ต๋ำกลาง
10 บ้านบ่อแสง
11 บ้านแม่เปา
12 ชุมชนบ้านสบเปา
13 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
14 บ้านกระแล
15 บ้านสันหลวงสามัคคี
16 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
17 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
18 บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์"

# โรงเรียน
1 บ้านศรีลานนา
2 บ้านหลวง
3 บ้านครึ่ง
4 บ้านครึ่งใต้
5 บ้านส้าน
6 บ้านตองม่วงชุม
7 บ้านบุญเรือง
8 บ้านต้นปล้องแดนเมือง
9 บ้านเมืองกาญจน์
10 บ้านสองพี่น้อง
11 ริมโขงวิทยา
12 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
13 อนุบาลเชียงของ
14 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
15 บ้านทุ่งนาน้อย
16 บ้านดอนมหาวัน
17 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
18 บ้านปากอิง
19 บ้านหวาย
20 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
21 บ้านลุงท่าเจริญ
22 บ้านทุ่งซางดงหลวง
23 บ้านเขียะ
24 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
25 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
26 บ้านทุ่งอ่าง
27 บ้านน้ำม้า
28 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
29 บ้านแก่นวิทยา
30 บ้านเกี๋ยง
31 บ้านห้วยซ้อ
32 บ้านเวียงหมอก

# โรงเรียน
1 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
2 บ้านงิ้วใหม่
3 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
4 บ้านตุ้มเหนือ
5 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
6 บ้านขอนซุง
7 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
8 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
9 บ้านก๊อ
10 บ้านขุนห้วยไคร้
11 เพียงหลวง 16
12 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า
13 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
14 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
15 บ้านรักแผ่นดิน
16 บ้านแผ่นดินทอง
17 บ้านราษฎร์ภักดี
18 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
19 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
20 บ้านตีนเป็ด
21 บ้านดอนดินแดง
22 บ้านปล้องตลาด
23 จำไฮบ้านเหล่า
24 บ้านปล้องใต้
25 บ้านปล้องส้าน
26 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
27 บ้านแม่ลอยไร่
28 บ้านเกี๋ยงใต้
29 วัดพระเกิดคงคาราม
30 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
31 บ้านใหม่
32 บ้านร่องแช่
33 บ้านทุ่งโห้ง
34 บ้านห้วยไคร้
35 บ้านป่าตึงงาม
36 บ้านป่ารวก
37 ศรีดอนไชยวิทยา
38 บ้านสันทรายมูล
39 สันทรายงามวิทยา
40 บ้านหนองบัว
41 บ้านบุญนาค
42 บ้านดอนแยง
43 บ้านดอนไชย
44 หนองแรดวิทยา
45 บ้านม่อนป่ายาง
46 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
47 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว

# โรงเรียน
1 ขุนขวากพิทยา
2 บ้านท่าข้าม
3 ปางหัดสหศาสตร์
4 บ้านโล๊ะวังผา
5 บ้านผาแล
6 บ้านห้วยหาน
7 บ้านห้วยคุ
8 ปอวิทยา
9 บ้านหนองเตา
10 ไตรมิตรวิทยา
11 บรรพตวิทยา
12 บ้านทรายทอง
13 บ้านห้วยลึก
14 บ้านหลู้
15 บ้านไทยสมบูรณ์
16 บ้านม่วงยาย
17 อนุบาลเวียงแก่น
18 บ้านทุ่งคำ
19 บ้านห้วยเอียน
20 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4