ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
คว้าเหรียญทอง คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ (IFTE)

"คว้าเหรียญทอง คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปี 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางสาวอรวรรณ  รวมจิต ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยลึก เข้าร่วมประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  ด้วยกระบวนการการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้ Live worksheet (ใบงานมีชีวิต)”
ภาพ : ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ข่าว : จักรินทร์

...
ประชุมเพื่อซักซ้อมการอบรมครู ข ประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดเชียงราย

ประชุมเพื่อซักซ้อมการอบรมครู ข ประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายวงศ์ไทย บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก อนุญาตให้ นายจักรินทร์  รวมจิต ครูผู้ผ่านการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ครู ก สพฐ. เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการอบรมครู ข เพื่อขยายผลโดยวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม เวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ภาพ : ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ข่าว : จักรินทร์

...
ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

   นางบุญญาดา คำบุญ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมและศึกษาประเพณีท้องถิ่น ของบ้านห้วยลึก ประเพณีคำหอ หรือ ประเพณีเลี้ยงปาง ถือเป็นพิธีที่คนในชุมชนสืบทอดต่อๆ กันมาและถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิได้คุ้มครอง ปักปักรักษา ให้คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ทำมาค้าขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรผลิดอกออกผลดี ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีพิธีบูชาเจ้าที่ ที่ปกปักรักษาชุมชน โดยการถวายอาหารคาวหวาน มีการละเล่นแบบท้องถิ่น (ขับทุ้ม อ่านเรื่อง) และ ร้องรำทำเพลง ตลอดทั้งวัน ซึ่งแต่เดิมจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในเขตหมู่บ้านโดยเด็ดขาด แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปล กฎเกณฑ์ไปบ้าง แต่ยังคงรูปแบบเดิมอยู่โดยไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปยังบริเวณประกอบพิธีกรรม และไม่ให้ผู้ร่วมงานสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง
ภาพ / ข่าว : บุญญาดา