ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญ

นายชัชวาลย์  นาระต๊ะ  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ขอขอบพระคุณ            คุณสมชาย  บวรวงศ์ดิลก และ ครูอดิศักดิ์  แก้วแพร่ พร้อมครอบครัว  และผู้ใจบุญทุกๆท่าน ที่ได้นำเทียนจำนำพรรษามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)  เพื่อทางโรงเรียนจะนำไปจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567  ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
 

...
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขัม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นี้ โรงเรียนบ้านห้วยหาน ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 4 โดยมีนางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์ เป็นประธานกรรมการ 
อีกทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายผดุง ยาละและนายไมตรี ยาละ ส่วนคณะกรรมการตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ คือ นางนวลจันทร์ อุทธิยาและนายวีระพงษ์ สาตรักษ์ 
สำหรับส่วนของผู้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ได้แก่ นายศรายุทธ ร่องพืช และ นายปฐมพงษ์ ไชยชมพู  และผู้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน์ โนราช นายกฤษณัจน์ ลิบไพวัลย์ และนางสาวธนัชพร วุฒิสารวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

...
นิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนำผลการประเมินไปใช้และแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายประทีป ชาสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแรดวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 นำโดย ดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง นางนงคราญ ชัยพงษ์ นายโย ใจวงศ์ ที่ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนศึกษานิเทศก์ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนำผลการประเมินไปใช้และแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนหนองแรดวิทยา ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ ที่ให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้