ประกาศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ 5 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

ประกาศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

--------------------------------------

                    ด้วยโรงเรียนหนองแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4           มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา อาศัยตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2473/256                          ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 215/2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567                เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โรงเรียนหนองแรดวิทยา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

          1.1 ชื่อตำแหน่ง นักการภารโรง

          1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

          1.3 ระยะเวลาการจ้าง

                    ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2567 - เดือนกันยายน 2567

          1.4 ลักษณะการจ้าง

                    โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.2560

           1.5 งบประมาณที่ใช้

                    งบดำเนินงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร