นิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนำผลการประเมินไปใช้และแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ 11 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง นางไพรฑูลย์  สายโท นางสาวลักษมณ  มุงเมือง และนายโย  ใจวงศ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนำผลการประเมินไปใช้และแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาและโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย