E-Service สพป.เชียงราย เขต 4
ระบบงาน สพฐ.
Smart OBEC

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

Data Management Center

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบ GPA OBEC ปพ.3 ออนไลน์

ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

ระบบ GPAX OBEC 5-6 ภาคเรียน

ระบบ GPAX 5-6 ภาคเรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

ระบบนายทะเบียนภาครัฐ

ระบบนายทะเบียนภาครัฐ

ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)