ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

...
นักเรียนห้วยลึกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สติรู้ตัวปัญญารู้คิด แกนนำเยาวชน

นักเรียนห้วยลึกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สติรู้ตัวปัญญารู้คิด แกนนำเยาวชน

เมื่อวันที่ 12- 15 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านห้วยลึกส่งตัวแทนสมาชิกสภานักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร สติรู้ตัวปัญญารู้คิด แกนนำเยาวชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วยเด็กหญิงอนัญญา  ศรีพรม ประธานนักเรียน เด็กหญิงสิริมณี  วิเศษณ์ รองประธานนักเรียน  โดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะ และมีวิทยากรชั้นนำระดับประเทศที่อบรมให้ความรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจและการสร้างผู้นำที่ดี กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วม 36 โรงเรียน ใน 5 อำเภอ เกือบ 100 คน

 ภาพ : วัดศรีร่มเย็น ข่าว : จักรินทร์

...
ศึกษาการจัดการเรียนการสอน Thinking School โรงเรียน อบจ.เชียงราย

ศึกษาการจัดการเรียนการสอน Thinking School โรงเรียน อบจ.เชียงราย

    นายพิษณุ  พลอยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลู้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก นำคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Thinking School โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ศราวุธ  สุตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับและนำพาคณะครูศึกษาห้องเรียนในชั้นประถมศึกษา เปิดห้องเรียนให้เข้าไปสังเกตการสอน ดูผลงานนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา (3 หลักสูตร 22 โปรแกรม)  ทางโรงเรียนบ้านห้วยลึก ขอขอบพระคุณ ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์และคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มา ณ โอกาสนี้
ภาพ : คณะครู ข่าว : จักรินทร์

...
บุคคลากรอบรมการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก

        ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการจัดอบรมเรื่องการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัด สพฐ. กลุ่มการขยายผลจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์เครือข่าย HECE โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนบ้านผาแลได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๓ คน คือ นางสาวจันทร์ศิริ ช่างเขียน นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุล และ นายวรากร ทะนันชัย การอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการให้ครูนำความรู้เกี่ยวกับการหารายได้ (earn) การใช้จ่าย (save) การออมเงิน (spend) และการบริจาค (donate) ที่เป็นหลักการใช้เงินอย่างชาญฉลาดสมัยใหม่ มาขยายผลสู่นักเรียนในสังกัด

...
การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา รุ่น 135

การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา รุ่น 135

    วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายประทีป  ชาสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแรดวิทยา   เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการส่งครูอาสาสมัครผู้สอนหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps Thailand)ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps Thailand) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองแรดวิทยา  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองแรดวิทยา เพื่อชี้แจงแนวทางในการส่งอาสาสมัครผู้สอน ชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองแรดวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย