CRI4 NEWS

...
นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนมหาวันและโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนมหาวันและโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)  วันที่ 30 ตุลาคม  2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ

...
ร่วมงานเวทีเปิดบ้าน “ห้องเรียนต้นแบบ Active Learning” ตามโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นายอุดร  รู้ยาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด และนางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์

ร่วมงานเวทีเปิดบ้าน “ห้องเรียนต้นแบบ Active Learning” โดยมี นายศราวุฒิ จิตตรง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดและนักเรียน เป็นผู้นำเสนอ ตามโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ วันที่ 27 ตุลาคม  2566 ณ โรงแรม TK Convention กรุงเทพมหานคร