CRI4 NEWS

...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายกฤษฏิ์  การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายอัตถศาสตร์  ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด โรงเรียนบ้านชมภู และโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)

...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 2

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นางผุสดี  เมฆอากาศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวสิริณัฐ  ไชยชนะ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ และโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)

...
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 1

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นางผุสดี  เมฆอากาศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวสิริณัฐ  ไชยชนะ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2567 ณ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง และโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

...
การประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพท.และสถานศึกษา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพท.และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพป.เชียงราย เขต 4

...
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพืื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้า่รวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพืื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดเลำพูน