CRI4 NEWS

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔  เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning: AfL)ปีการศึกษา 2566 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

คณะศึกษานิเทศก์ และนางบุญญธิดา ท้วมจันทร์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) เป็นวิทยากรวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การอบรมส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการเปิดการอบรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา โดยมี ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางไพรฑูลย์  สายโท นางนงคราญ  ชัยพงษ์ คณะศึกษานิเทศก์ นางอำพร  มธุรส ครูโรงเรียนเพียงหลวง 16 นางวิจิตรา  ภูติโส นายธัชชัย  สมมุติแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน และบริษัท เป็นคุณเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

วันที่ 4 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา Next Gen Youth องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงรายเขต 4 มอบหมายให้นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา Next Gen Youth องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปี 2566 โดยมีโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนแสดงผลงานนวัตกรรมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและเครื่องลดหมอกควัน ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD:Education for Sustainable Development) สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566  โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง คณะศึกษานิเทศก์ นางสาวธิติมา  เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 นางกัณชพร  อินตั๋น ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) นางกรรณิการ์ จรัลอารีกุล ครูโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง และนางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เป็นวิทยากร วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนัก    และความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD:Education for Sustainable Development) สำหรับครูปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566   โดยมี นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง คณะศึกษานิเทศก์ นางกัณชพร  อินตั๋น ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) นางกรรณิการ์ จรัลอารีกุล ครูโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง และนางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เป็นวิทยากร วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ (นักเรียน) "เด็กดียุค 4.0" โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา 2566 (ระดับภาคเหนือ)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ (นักเรียน) "เด็กดียุค 4.0" โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา 2566 (ระดับภาคเหนือ) ณ สำนักงานเขตพื้นทีาการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน